Budapest 1089 Delej u. 31.
info@femkellek.hu
+361 3131012
08:00-15:00-ig
Belépés | Regisztráció
termékkategóriák
termékkategóriák
kezdőlap / Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozatAz adatok kezelésével összefüggésben Fémkellék Kft. ( továbbiakban mint adatkezelő) mint a www.femkellek.hu üzemeltetője, ezúton tájékoztatja a vásárló vagy email-en rendelő partnereit, hogy az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A webshopon-on és email-en elküldött rendeléssel a felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

Az adatkezelő tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az adatkezelő adatai:

Cégnév: Fémkellék Kft

Székhely: 1089 Budapest Delej u 31

Adószám: 28982395-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-378256

 

Email: info@femkellek.hu 

Fogalmak

Definíciók:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmasfizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

Az adatkezelés és jogalapja Az adatkezelés, így az üzletben vásárló vagy email-en megrendelést leadó partnerekre vonatkozó adatok rögzítése és tárolása, a megrendelés teljesítéséhez és a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben történik.

A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A felhasználók a hozzájárulást az üzletben való vásárláskor, illetve az email-en leadott rendeléssel adják meg.Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából.

Az adatok megőrzésére vonatkozó kifejezett törvényi kötelezettség esetén a törvényi előírás, mint jogalap jogszerűvé (sőt, kifejezetten kötelezővé) teszi az adatok megőrzését.A törvény által előírt adatkezelés kereteit – az adatok jellege, terjedelme, megőrzése, adott célhoz való releváns kapcsolódása, az érintett hozzájárulása tekintetében – az adatkezelő nem lépi túl. Kapcsolatfelvételi e-mail-en keresztülAz adatkezelő által forgalmazott termékek email-en keresztül is rendelhetők.

A kezelt adatok köre: Az Ön által küldött e-mail-ben önkéntesen, kifejezett hozzájárulása alapján megadott, Felhasználó alábbi adatait kezeli az Adatkezelő: Név (Vezetéknév, Keresztnév, Cég neve), E- mail cím, telefonszám.A felhasználás célja: Megrendelés teljesítése.Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az email-en keresztül jelentkező felhasználó fent nevesített személyes adatait a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeliVisszavonó nyilatkozat: Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát töröljük.A visszavonó nyilatkozat megtételére elektronikus levél útján lehetőséget biztosítunk úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.Felhasználó hozzájárulását bármikor, ingyenesen, írásban az alábbi módokon vonhatja vissza:E-mailben: info@femkellek.hu AdattovábbításAz adatkezelő a partnerek által megadott adatokat a futárcégeknek továbbíthatja.A futárcégek: GLS HungaryAz adatkezelés céljaAz adatkezelés kizárólag a törvényekben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a vásárlás megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges. Az adatkezelés időtartamaSzemélyes vásárlásnál illetve az email-es rendelésnél megadott adatok a vásárlást követően törlésre kerülnek, kivéve a jogszabályi kötelezettség okán a számlázásnál, adójogi szempontok alapján a szükséges adatok a törvényben meghatározott ideig megőrzésre kerülnek. AdatbiztonságAz adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a partnerek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása és megőrzése során. Adatok törléseA vásárló bármikor jogosult adatai törlését kérni az üzletben, illetve email-en keresztül.Jogszabályi kötelezettség okán a számlázásnál, adójogi szempontok alapján a szükséges adatok a törvényben meghatározott ideig megőrzésre kerülnek.A törvényi kötelezettség teljesítése miatt a törlés nem lehetséges az érintett számára, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelésre épülő jogi kötelezettség teljesítéséhez.Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosításaSzolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá partnereinkkel szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.