Budapest 1089 Delej u. 31.
info@femkellek.hu
+361 3131012
08:00-15:00-ig
Belépés | Regisztráció
termékkategóriák
termékkategóriák
kezdőlap / Általános szerződési feltételek

1. Üzemeltetői adatok, információk

Cégnév: Fémkellék Kft
Székhely: 1089 Budapest Delej u 31
Adószám: 28982395-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-378256
Szerzõdés nyelve: Magyar
Email: info@femkellek.hu
Telefon: +3613131012

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása

A megjelenített termékek on-line, házhoz szállítással és személyes átvétellel rendelhetõek meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak, nettó árak, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

3. A kínált termékek:

fémkellékek, hevederek.

4. Rendelési információk ismertetése

A vásárláshoz külön regisztráció nem szükséges, elég rendelés leadásakor megadni az alapvetõ információkat.
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 15:00-ig.
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt idõpontokon kívül is van lehetõség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidõ lejárta után történik az azt követõ napon kerül feldolgozásra.
Minden esetben telefonon vagy e-mailen visszaigazoljuk a rendeléseket. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-2 munkanapon belül.
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelõsséget az esetleges technikai ismertetõk a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történõ elõzetes bejelentés nélküli változása miatt.
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történõ teljesítés kizárólag a megrendelõvel történõ egyeztetést követõen kerülhet sor!

5. A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk

Webáruházunk megrendeléseit hétfőtől-péntekig teljesíti.
A megrendelt termékek kézbesítése munkanapokon 8-17 óra közötti idõszakban történik. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként olyan címet kérünk megadni ahol át tudják venni és kitudják fizetni az árut.

6. Rendelés lépéseinek bemutatása

1. lépés – A termék kiválasztása Válasszon egy terméket az adott oldalról, írja be a mennyisége majd kattintson a kosárra.
2. lépés – Szállítási és fizetési mód kiválasztása
3. lépés – A vásárló adatai Kérjük, töltse ki a következõ kérdőívet adataival. Ne felejtsen kitölteni minden kötelezõ mezõt.
4. lépés – Rendelés befejezve

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a termék átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

7. Házhoz szállítás, információk

Webáruházunk megrendeléseit a GLS futárszolgálat kézbesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben idõszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerû (amennyiben van rá lehetõsége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, figyelem nem lehet egy konkrét idõpontra (órára) kérni a kézbesítést mivel a futár nem csak hozzá viszi a csomagot. Sérült csomag esetén kérje a jegyzõkönyv felvételét a futártól. Át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelõre terheljük!

8. Házhoz szállítás díjszabása

Előreutalás estén 1450 Ft + áfa. Utánvét 10000 Ft alatt 1680 Ft + áfa, 10000 Ft felett 1850 Ft + áfa.

9. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének elõre történõ átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani! A vásárló élhet az elállási és felmondási jogával már a megrendelés elküldést követõen, még mielõtt a terméket átvenné.

10. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a femkellek.hu hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végsõ esetben – a szerzõdéstõl is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidõben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba felfedezésétõl számított két héten belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerzõdés teljesítésétõl számított két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstõl számított 3 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a femkellek.hu vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstõl számított 3 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minõsül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minõségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ tulajdonságokkal.
Milyen határidõben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított 3 hónapon belül érvényesítheti. E határidõ elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idõpontjában nem volt felismerhetõ vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendõ egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. Nem írhatja elõ a kereskedõ azt, hogy a vásárló csatolja az eredeti számlát, továbbá az eredeti csomagolásban juttassa el a terméket. Nem háríthatja át a garanciális szervizre a teljes ügyintézést, amennyiben a vásárló Önhöz kívánja visszaküldeni a hibás terméket, ezt nem tagadhatja meg. Az ügyintézéskor jegyzõkönyvet kell felvennie a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján. Amennyiben szükséges ismerje meg az összes vonatkozó jogszabályt. Pl : 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, az ide vonatkozó jogszabály részletes ismertetése, a terjedelemre való tekintettel a törvény hatályos állapotát nem jelenítjük meg, elérhetõ a http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor címen. A 10. pont tájékoztatója a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletbõl került felhasználásra.

Garancia

Termékekre gyártótól függõen 3 hónap garanciát vállalunk. Termék meghibásodása esetén a megjelölt címen és telefonszámon kaphat bõvebb felvilágosítást a teendõkrõl, továbbá elérhetõségeink valamelyikén. A termékek garanciális szervizpontjára történõ eljuttatásának költsége a vásárlót terheli. A hibás terméket közvetlenül fémkellék üzletbe is visszaküldheti a 1089 Budapest Delej u 31 címre. Ide vonatkozó jogszabály: 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet.

11. Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerzõdéstõl. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetén a szerzõdés teljesítése megkezdõdött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerzõdést. Az elállási/felmondási határidõ, a termék átvételének napjától számított 14 nap. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmû nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
Takács Zsolt Bp 1089 Delej u 31
Ön határidõben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidõ lejárta elõtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettõl a szerzõdéstõl, haladéktalanul, de legkésõbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétõl számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérõ fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezõ fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettõ közül a korábbi idõpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésõbb elállási nyilatkozatának közlésétõl számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidõ betartottnak minõsül, ha a 14 napos határidõ letelte elõtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelõsségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és mûködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:
- Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.
- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követõen, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, elõzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követõen felmondási jogát elveszíti; 
- Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelõen került előállításra.
- Romlandó vagy minõségét rövid ideit megõrzõ termékek.
- Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
- Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védõcsomagolás felbontását követõen nem küldhetõ vissza.

A fenti tájékoztató termék adásvételére irányuló szerzõdés esetén helytálló. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerzõdés esetén további kiegészítések szükségesek.

Részletek: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.